رتبه سایت

Check PageRank

کاربران آنلاین

ما 40 مهمان آنلاین داریم

مقدمه

کشف مادهای که بعدها DNA نام گرفت در سال 1869 بوسیله فردیک میشر انجام شد. این دانشمند هنگام مطالعه بر روی گویچههای سفید خون ، هسته سلولها را استخراج کرد و سپس بر روی آن محلول قلیایی ریخت. حاصل این آزمایش ، رسوب لزجی بود که بررسیهای شیمیایی آن نشان داد، ترکیبی از کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن و درصد بالایی از فسفر میباشد. میشر این ماده را نوکلئین نامید. زمانی که ماهیت اسیدی این ماده مشخص گردید، نام آن به اسید دزاکسی ریبونوکلئیک تغییر یافت.

ساختمان رشتهای DNA
سرعت پیشرفت تعیین ساختمان DNA بسیار کند بوده است. در سال 1930 کاسل و لوین دریافتند که نوکلئین در واقع اسید دزوکسی ریبونوکلئیک است. برسیهای شیمیایی آن مشخص کرد که زیر واحد تکرار شونده اصلی DNA ، نوکلئوتید میباشد که از سه قسمت تشکل شده است. یک قند پنتوز (2- دزوکسی D- ریبوز) ، یک گروه 5-فسفات و از یکی چهار باز آلی نیتروژندار حلقوی آدنین (A) ، گوانین (G) ، سیتوزین (C) و تیمین (T) تشکیل شده است.

از این چهار باز دو باز آدنین و گوانین از بازهای پورینی و دو باز سیتوزین و تیمین از بازهای پیریمیدینی میباشند. به مجموعه قند و باز آلی نوکلئوزید گفته میشود. گروه فسفات میتواند به کربن3 و یا5 متصل شود. به مجموع نوکلئوزید و گروه فسفات متصل به آن نوکلئوتید میگویند. با توجه به اینکه یون فسفات میتواند هم به کربن 3 و هم به کربن5 متصل شود.

پس دو نوکلئوتید از طریق یک پیوند فسفودی استر بهم متصل میشوند. به این صورت که گروه هیدروکسیل یک نوکلئوتید با گروه فسفات نوکلئوتید دیگر واکنش داده و پیوند فسفودی استر را بوجود میآورد. از آنجایی که پیوند فسفودی استر ، کربنهای3 و5 دو قند مجاور را بهم متصل میکند، این پیوند را پیوند5-3 فسفودی استر نیز مینامند. یک زنجیره در اثر اتصال پشت سر هم تعدادی2-دزوکسی ریبونوکلئوتید بوسیله پیوندهای دزوکسی ریبونوکلئوتید تشکیل میشود.

تمامی نوکلئوتیدها در یک زنجیره پلی نوکلئوتیدی دارای جهت یکسان میباشند. به این صورت که نوکلئوتید انتهایی در یک سمت زنجیره دارای یک گروه5 آزاد و نوکلئوتید انتهایی در سمت دیگر زنجیره دارای یک گروه3 آزاد میباشد. بنابراین زنجیره پلی نوکلئوتیدی دارای جهت بوده و این جهت را به صورت5--->3 نشان میدهند. بنابراین اگر در نوکلئوتید ابتدایی کربن5 در بالای حلقه پنتوز و کربن3 در زیر آن باشد، در تمامی نوکلئوتیدهای بعدی زنجیره کربن 5 در بالای حلقه پنتوز جای خواهد داشت.
نتایج حاصل تا سال 1950
DNA
یک پلیمر رشتهای متشکل از واحدهای2- دزوکسی اسید ریبونوکلئیک میباشد که بوسیله پیوندهای فسفودی استر5-3 به هم متصل شدهاند.
DNA
حاوی چهار زیر واحد dc و dG و dT و dA میباشد.
مقادیر متوالی dT و dA با یکدیگر و dc و dG نیز با یکدیگر مساوی میباشند.مارپیچ دو رشتهای DNA
در سال 1953 در ساختمان سه بعدی DNA ، بوسیله واتسون و کریک کشف شد. واتسون و کریک با استفاده از مطالعات تفرق اشعه ایکس ، رشتههای DNA که بوسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدلها و استنباطهای مشخصی ، مدل فضایی خود را ارائه دادند و در سال 1962 واتسون و کریک و ویلکینز به خاطر اهمیت کشف ساختمان DNA به صورت مشترک جایزه نوبل دریافت کردند.

مدل پیشنهادی آنان چنین بود. DNA یک مارپیچ دو رشتهای است که رشتههای آن به دور یک محور مرکزی ، معمولا به صورت راست گرد پیچ میخورند. طبق مدل واتسون و کریک ، ستونهای قند - فسفات همانند نردههای پلکان به دو قسمت خارجی بازهای آلی پیچیده و به این ترتیب در معرض محیط آبکی داخل سلول هستند و بازهای آلی که خاصیت آبگریزی دارند، در داخل مارپیچ قرار میگیرند. هنگام تشکیل مارپیچ رشتهها به صورت موازی متقابل قرار میگیرند.

یعنی اگر جهت یک رشته3<--5 باشد، رشته دیگر 5<--3 خواهد بود. پیوندهای هیدروژنی بین آدنین از یک رشته با باز تیمین رشته مقابل و باز گوانین یک رشته با سیتوزین رشته مقابل بوجود میآیند. گر چه از نظر اندازه هر باز پورینی میتواند در مقابل یک باز پیریمیدین قرار بگیرد. ولی به دلیل وجود گروههای شیمیایی روی بازهای G و C و T و A پیوندهای هیدروژنی مناسب فقط بین C - G و T - A برقرار میشود و ایجاد پیوند بین T - G و C- A ممکن نیست.
واکنشهای توتومریزاسیون
اتم هیدروژن در بازهای آلی میتواند روی اتمهای نیتروژن و یا اکسیژن حلقه جابجا شود. این تغییر موقعیت هیدروژن روی حلقه باز را توتومریزاسیون میگویند. توتومریزاسیون در بازهای آدنین سیتوزین باعث تبدیل فرم آمینی به فرم ایمنی و در مورد بازهای تیمین و گوانین باعث تبدیل فرم کتونی به فرم انولی میشود.

در شرایط فیزیولوژیکی ثابت تعادل واکنش توتومریزاسیون بیشتر به سمت اشکال آمینی و کتونی میباشد. این حالت پایدار پروتونی ، الگوی تشکل پیوندهای هیدروژنی بین بازها را تعیین مینماید، بطوری که بازهای T و A با تشکیل دو پیوند هیدروژنی و بازهای G و C با سه پیوند هیدروژنی با هم جفت میشوند. C و A و همچنین T و G نمیتوانند با هم جفت شوند.

زیرا در این بازها اتمهای هیدروژن هر دو در یک موقعیت قرار دارند و امکان ایجاد پیوند هیدروژنی وجود ندارد. به دلیل اینکه در رشتههای DNA همواره باز A مقابل T و باز G مقابل C قرار دارد، این دو رشته را مکمل مینامند. بنابراین توالی موجود در یک رشته DNA ، توالی رشته مقابل را تعیین میکند. مکمل بودن دو رشته DNA ، اساس عمل همانند سازی DNA است

تغيير در ساختمان DNA

خود ممكن است به صورتهاي زير باشد:

الف) متيلاسيون DNA تشكيل هتروكروماتين : سلولهاي يوكاريوتي با متراكم كردن DNA، قادر به تنظيم منطقه وسيعي كه حاوي تعداد زيادي ژن است، ميباشند كه به اين عمل تشكيل هتروكروماتين گفته مي شود. با تشكيل هتروكروماتين، ممكن است تمام يك كروموزوم (در مورد كروموزوم X) و يا مناطقي از آن از دسترس ماشينرونويسي دور شوند. با رفع تراكم و تشكيل يوكروماتين تواليهاي فوق در دسترس سيستم رونويسي قرار ميگيرند. همانگونه كه گفته شد، تشكيل هتروكروماتين ممكن است در تمام طول يك كروموزوم و يا بخشي از آن صورت گيرد. طبق فرضيه ليون «يكي از كروموزومهاي X در تمامي سلولهاي زنان به شدت متراكم بوده و به صورت هتروكروماتين در آمده است به نحوي كه وارد رونويسي نميشود.

در اصطلاح به اين كروموزوم X غيرفعال، جسم بار گفته ميشود كه به صورت ساختمان كوچك و ويژهاي در مجاورت غشاي هسته سلولي ديده ميشود. ممكن است مناطق مختلف يك كروموزوم نيز با تشكيل هتروكروماتين خاموش شوند. بديهي است كه نواحي هتروكروماتين فوق از بافتي به بافت ديگر متفاوت است.

براي تشكيل هتروكروماتين احتمالاً عوامل متعددي دخالت دارند كه يك از اين عوامل متيله شدنبازهاست. متيلاسيون توسط آنزيم متيل ترانسفراز و با متيله كردن بازهاي خاص (توالي CG) باعث غيرفعال شدن DNA ميشود. الگوي متيلاسيون DNA در طي همانندسازي حفظ ميشود، در نتيجه هتروكروماتين غيرفعال در سلولهاي دختري نيز به همان صورت ميتواند باقي بماند.

ب) متيلاسيون و تغييرات ديگر در هيستون ها (Histon modification ): يكي از راههاي متراكم كردن DNA اتصال آن به هيستون ها و تشكيل نوكلئوزوم است. همانگونه كه قبلا گفته شد، هيستون ها با داشتن بار مثبت مي توانند به اسكلت DNA وصل شوند، در اين صورت اين اتصال الكترواستاتيك باعث تراكم DNA مي گردد. تغيير هيستون ها از طريق متيلاسيون، استيلاسيون و يا فسفريلاسيون باعث تغيير ساختار نوكلئوزومها مي شوند و در دسترس قرار گرفتن يا نگرفتن نواحي تنظيمي ژنها مي شوند. به اين نوع تغييرات «تغيير ساختار كروماتين» (Chromatin Remodeling) گفته ميشود كه توسط كمپلكسهاي آنزيمي به خصوصي انجام مي شوند.

ج) تزايد ژنها: وقتي به محصول ژني به شدت نياز باشد و افزايش بيان ژن فوق از طريق تنظيم رونويسي ممكن نباشد، يكي از راهكارها، افزايش تعداد نسخههاي ژن مذبور از طريق همانندسازي موضعي به دفعات متعدد است. به عنوان مثال در زندگي جنيني چون براي ساخت پروتئين، به مقدار زيادي ريبوزوم احتياج است و براي ساخت ريبوزوم بايد مقدار زيادي rRNA ساخته شود، بنابراين ژنهاي سازنده rRNA ، به طور موضعي تكثير (تزايد) مييابند( شكل 8). همچنين در هنگام شيمي درماني سرطان با متوتركسات، ملاحظه ميشود كه ژن مربوط به ساخت آنزيم متيلن ديهيدروفولات ردوكتاز تزايد مييابد و همين امر باعث مقاومت به دارو ميشود. براي درك علت تزايد آنزيم فوق به كتب مرجع مراجعه نماييد.

د) بازآرايي ژنها: ايمني مؤثر در مقابل انواع ميكروبها و عوامل بيگانه به انواع زيادي آنتيبادي نياز دارد تا بر عليه انواع مختلف آنتيژن عمل كنند. از طرف ديگر ژنهاي موجود در سلولهاي B،براي توليد انواع آنتيباديها كافي نيستند. براي حل اين مشكل، با استفاده از مكانيسم بازآرايي ژنها، انواع آنتيباديها توليد ميشوند. مبحث بازآرايي ژني در درس ايمونولوژي به صورت مفصل توضيح داده خواهد شد.

با انجام آزمايش DNA شهدا گمنام نميمانند

سالها از پايان جنگ گذشته، اما براي خانوادههاي مفقودان انتظار هنوز پايان نيافته است و حالا اين انتظار با خونشان عجين شده است. در طول اين سالها و طي عمليات تفحص، بيش از 50 هزار جسد شهيد از مناطق عملياتي پيدا شده كه حدود 10 درصد آنان بدون نام و نشان هستند و اگرچه در حال حاضر 800 حرم شهداي گمنام در كشور ايجاد شده، اما همچنان پيكر 7 ‌هزار رزمنده تاكنون مفقودالاثر مانده است.

در چنين شرايطي، پژوهشگران كشورمان همگام با برخي از پيشرفتهترين كشورهاي جهان به فناوري تعيين هويت مولكولي دست يافتهاند كه به كمك آن ميتوان تنها با يك قطره خون به انتظار پايان داد.

در طرحي گسترده، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس كشور با همكاري استادان دانشگاه امام حسين(ع)، دانشگاه علوم پزشكي بقيه` الله(عج) و ديگر متخصصان متعهد كشور، در مركز تحقيقات ژنتيك كوثر در تلاشند با انجام آزمايشهايDNA بر بقاياي شهداي گمنام، آنها را شناسايي كنند.

دكتر محمود تولايي ، رئيس پژوهشكده فناوريهاي نوين زيستي و عضو هيات علمي دانشگاه بقيه` الله`، از جوانب مختلف اين طرح ميگويد.

آقاي دكتر! چطور شد كه طرح شناسايي شهداي گمنام شكل گرفت و مطرح شد؟

دانش زيست فناوري يا علم دست ورزي ژن وكار با سلولهاي موجودات زنده، قابليتهاي زيادي را در اختيار دانشمندان قرار داده است. همانطور كه در عرصههاي بهداشت و سلامت، كشاورزي، انرژي، محيط زيست و... شاهد اين پيشرفتها هستيم. يكي از اين قابليتها استفاده از اين دانش براي خدمت به حقيقت، كشف جرم و كاهش آلام حادثه ديدگان است. تشخيص هويت ژنتيكي بخصوص از نيمهدوم دهه‌ 1990 در كشورهاي پيشرفته مورد توجه قرار گرفته و از سال 2000 ارتش آمريكا و معدودي از ارتشهاي كشورهاي پيشرفته براي كمك به تشخيص هويت نيروهايشان در مواقع اضطراري به تهيه بانك اطلاعات ژنتيكي نيروهاي «هاي ريسك» خود اقدام كردهاند.

با توجه به اهميت شناسايي شهداي گمنام با استفاده از استخوانها و بقاياي پيكرهاي مطهر به دست آمده توسط گروههاي تفحص، تحقيقات در اين حوزه از سال 82 آغاز و نسبت به ثبت اطلاعات ژنتيكي آنها نيز اقدام شده است.

پس در اين زمينه فاصله چنداني با دنيا نداريم.

با توجه به جديد بودن اين بحث در جهان، فاصله زيادي با كشورهاي پيشرو در اين زمينه نداريم و در واقع همگام با برخي از پيشرفتهترين كشورهاي جهان به فناوري موسوم به تعيين هويت مولكولي دست يافتهايم؛ البته اين كار در بررسي و مطالعه استخوانها خلاصه نميشود و از طرف ديگر، بانك اطلاعات گستردهاي از مشخصات ژنتيكي خانوادههاي شهداي مفقودالاثر در حال تهيه است كه اميدواريم بتوانيم با بررسي و تطبيق اطلاعات اين بانك با مشخصات ژنتيكي در حال جمعآوري از شهداي گمنام، كمك موثري به شناسايي هويت آنها و پايان انتظار خانوادههاي معظم اين شهدا بكنيم.

به كاربرد گسترده اين روش در شناسايي هويت اشاره كرديد. در كل براي چه افرادي اين كار بايد انجام شود؟

تاكنون براي گروهي از افراد كه در مشاغل پرخطر نظامي مشغول كارند، كارت هويت ژنتيك تهيه شده است. ما اين آمادگي را داريم كه براي افراد درخواست كننده ظرف مدت يك هفته و حتي كمتر با در اختيار داشتن نمونه خون، كارت ژنتيك تهيه كنيم تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرد. افرادي چون خلبانان، نيروهاي مسلح، ملوانان، خبرنگاران و افراد ديگري كه در صحنههاي پرخطر حضور مييابند، جزو گروههاي هدف به شمار ميروند و با اجراي كامل اين طرح و ايجاد بانك اطلاعات ژنتيكي، امكان تشخيص هويت افرادي كه در معرض سوانح و خطراتي چون سقوط هواپيما، آتشسوزي، انفجار، زلزله، سيل و... قرار دارند بسهولت فراهم ميشود، چرا كه با داشتن باركد ژنتيكي افراد در بانك ميتوان تا سالها بعد با استفاده از يك تار مو، يك قطره خون يا چند ميليمتر مربع از بافت بدن فرد كه پس از حوادث ناگوار در محل باقي ميماند، اطلاعات ژنتيكي وي را استخراج و هويت وي را شناسايي كرد.

كار اصلي شما در شناسايي شهدا در اين طرح چيست؟

ما با بهرهگيري از قطعه كوچكي از نمونه پيكر شهداي گمنام، يك بانك اطلاعاتي و از نمونه خانوادههاي مفقودان هم يك بانكDNA يا ژنتيكي تشكيل مي دهيم و با استفاده از دانش زيست فناوري، ارتباط بين بانك معلوم كه خانوادهها هستند و بانك مجهول كه پيكرها هستند را بررسي و به شناسايي مفقودان كمك ميكنيم.

چرا از شيوه شناساييDNA در اين طرح كمك گرفتيد؟

استفاده از شيوه مولكولي براي تعيين هويت، جديدترين و كماشتباهترين شيوهاي است كه از دهه 90 به بعد مورد توجه قرار گرفته است. بدن انسان از ميليونها سلول تشكيل شده است. همه اين سلولها بجز گلبولهاي قرمز هسته دارند كه كل اطلاعات ژنتيكي فرد درون اين هسته محفوظ است.

در واقع تمامي اطلاعات ژنتيكي ما روي كروموزمها هستند كه اين كروموزمها از 4 نوع باز آلي تشكيل شدهاند. توالي و ترادف بازهاي آلي، قسمتهاي كوتاه ژني تكرار شوندهاي را روي ژنوم انساني پديد ميآورند كه به آنها ماهوارههاي كوچك ميگويند. حدود 650 هزار ماهواره كوچك روي ژنوم انساني قابل شناسايي است، اما تحقيقات بينالمللي مشخص كرده حدود 20 تا 30 نقطه در شناسايي افراد داراي اهميت است وقتي ما در مطالعاتمان ژنها را از هسته سلول جدا ميكنيم، جزئيات حدود 10 نقطه را مورد مطالعه قرار ميدهيم كه در اين صورت احتمال خطا در اين روش كه به انگشتنگاريDNA موسوم است، به كمتر از يك در 500 ميليون (چيزي در حد صفر) ميرسد.

با بهرهگيري از قطعه كوچكي از نمونه پيكر شهداي گمنام، يك بانك اطلاعاتي و از نمونه خانوادههاي مفقودان هم يك بانك DNA تشكيل مي دهيم و با استفاده از دانش زيست فناوري ، به شناسايي مفقودان كمك ميكنيم.

از آنجا كه خصوصيات ژنتيكي فرد در تك تك سلولهايش وجود دارد، استفاده از اين شيوه به پژوهشگران امكان ميدهد با در اختيار داشتن يك قطعه مو، يك قطره خون، يك قطعه استخوان يا حتي آثار بزاق دهان يك فرد نسبت به شناسايي او اقدام كنند.

اين مساله اهميت بسزايي در شناسايي مجرمان، شناسايي اجساد غيرقابل شناسايي بر اثر حوادثي كه منجر به سوختگي و از بين رفتن خصوصيات ظاهري ميشوند و همچنين اثبات ابويت دارد.

بنابراين از اين روش به عنوان مطمئنترين شيوه احراز هويت در جهان استفاده ميشود.

روش جاري تنها طريق ممكن و مطمئن براي شناسايي نمونههاي مفقود شده با پيشرفتهترين روشهاي علمي موجود بوده و در حال حاضر براي شناسايي قربانيان حوادث مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. طبيعي است اين بررسي تنها براي مفقوداني قابل استفاده است كه پيش از دفن نمونهاي از شهيد برداشته شده و در آزمايشگاه در اختيار باشد. از طرفي چون در وهله اول، هر نمونه ناشناخته ميتواند شانس وابستگي به هر يك از مجموعه خانوادههاي شهداي مفقود را در سراسر كشور داشته باشد، بنابر اين لازم است 2 بانك ژني يكي از خون والدين شهداي مفقود يا گمنام و ديگري بانك ژني اجزاي به جا مانده از پيكر شهيد بزرگوار تهيه شود.

پس چون قبلا از شهيدان نمونه ژنتيكي نداشتهايم كه با مقايسه بتوان مطمئن شد، بانك خون خانوادهها هم نياز است؟

اطلاعات ژنتيكي يك فرد در عين آنكه يك تصوير منحصر بهفرد است 50 درصد با خصوصيات ژني پدر و 50 درصد با خصوصيات ژني مادرش شباهت دارد و مطالعات مولكولي اين امكان را فراهم ميآورد كه با در دست داشتن خصوصيات ژني يك فرد، پدر يا مادرش را از مجموعهاي از افراد در دست مطالعه مشخص كنيم.

مراحل اجرايي و روندي كه منجر به شناسايي از ميان اين همه استخوان ميشود، چيست؟

در آزمايشگاه از روشهاي علمي استاندارد فناوري زيستي نوين براي دستيابي بهDNA نمونههاي به دست آمده و تطبيق آن باDNA وابستگان پيكرها بهره گرفته ميشود.

عزيزان جستجوگر وايثارگر ما در جبهههاي نبرد حق عليه باطل امروز با جستجو ميان خاكها، شيارها و سنگرهاي باقيمانده از سالهاي دفاع مقدس، پيكر شهيدان را جستجو ميكنند و اين پيكرها همراه با يك كارت سبز يا شناسنامه به معراج شهدا تحويل داده ميشوند و سپس در اختيار ما قرار ميگيرند. ما در اين آزمايشگاه ضمن انجام بررسيهاي آنتروپومتري يا پيكرشناسي، از هر پيكر نمونههايي كه در اختيار است را در فرمهاي مخصوصي علامتگذاري ميكنيم. در اين فرمها اطلاعات مربوط وحتي جزييترين اجزايي كه همراه پيكر بوده مثل ساعت، انگشتر يا لباس خاص را ثبت ميكنيم و در نهايت يك قطعه كوچك در حد 5‌‌‌سانتيمتر از استخوان برميداريم؛ البته گاهي ممكن است فقط يك دندان را برداريم و با همان قطعه كوچك، فرآيندهاي بعدي كه تهيه پودر و استخراجDNA ‌‌ است در ديگر بخشهاي اين آزمايشگاه صورت ميگيرد.

نظرات  

 
0 #11 مقاله ای در مورد DNAReed 1393-01-29 02:27
This paragraph will assist the internet users for building up new webpage or even a blog from start to
end.

my web site; ครีมฟ้าขาว
نقل قول
 
 
0 #10 مقاله ای در مورد DNAFran 1393-01-22 09:13
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both educative and
engaging, and let me tell you, you have hit the nail
on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about.

I am very happy I came across this in my hunt for something concerning this.


Also visit my web page :: อาหารเสริม
نقل قول
 
 
0 #9 مقاله ای در مورد DNASabrina 1393-01-21 21:57
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could
be giving us something enlightening to read?

Take a look at my website: slimming diet
نقل قول
 
 
0 #8 مقاله ای در مورد DNAKayleigh 1393-01-20 05:51
Thanks for finally talking about >مقاله ای در مورد DNA
نقل قول
 
 
0 #7 مقاله ای در مورد DNAHannah 1393-01-20 03:38
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly
informative. I am going to watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in
future. Numerous people will be benefited from your writing.
Cheers!

Here is my website - ชาลดเบาหวาน
نقل قول
 
 
0 #6 مقاله ای در مورد DNABernie 1393-01-14 17:03
Wonderful information, Cheers!

Feel free to visit my blog - bath design
نقل قول
 
 
0 #5 مقاله ای در مورد DNAHarley 1393-01-09 09:32
Kudos, Excellent information!

Here is my page bathroom renovation calculator
نقل قول
 
 
0 #4 مقاله ای در مورد DNABrittany 1393-01-08 17:49
Thanks a lot! Quite a lot of content!

my web blog :: small bathroom style
نقل قول
 
 
0 #3 پاسخ: مقاله ای در مورد DNAرحیم کاظمی نسب 1392-08-26 12:05
در مورد دی ان ای برادرزاه با عمومطالب بفرستد آیا دی ان ای آنها با هم جواب میدهد
نقل قول
 
 
-1 #2 منابع !km 1392-08-18 22:01
اگه برای مقالتون منبع هم میگذاشتید , حتما برای من مفید واقع میشد .. اما چون منبع ندارد , برایم قابل استفاده نبود ...
نقل قول
 
 
+3 #1 DNAkarim 1391-02-07 21:18
با سلام
از مطلب خوبی که گذاشتید ممنونم.
میخواستم مطلب بیشتری در باره ی متیل دار شدن DNA به ایمیل من بفرستید.با تشکر
نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر