رتبه سایت

Check PageRank

کاربران آنلاین

ما 1003 مهمان آنلاین داریم

مقدمه

کشف مادهای که بعدها DNA نام گرفت در سال 1869 بوسیله فردیک میشر انجام شد. این دانشمند هنگام مطالعه بر روی گویچههای سفید خون ، هسته سلولها را استخراج کرد و سپس بر روی آن محلول قلیایی ریخت. حاصل این آزمایش ، رسوب لزجی بود که بررسیهای شیمیایی آن نشان داد، ترکیبی از کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن و درصد بالایی از فسفر میباشد. میشر این ماده را نوکلئین نامید. زمانی که ماهیت اسیدی این ماده مشخص گردید، نام آن به اسید دزاکسی ریبونوکلئیک تغییر یافت.

ساختمان رشتهای DNA
سرعت پیشرفت تعیین ساختمان DNA بسیار کند بوده است. در سال 1930 کاسل و لوین دریافتند که نوکلئین در واقع اسید دزوکسی ریبونوکلئیک است. برسیهای شیمیایی آن مشخص کرد که زیر واحد تکرار شونده اصلی DNA ، نوکلئوتید میباشد که از سه قسمت تشکل شده است. یک قند پنتوز (2- دزوکسی D- ریبوز) ، یک گروه 5-فسفات و از یکی چهار باز آلی نیتروژندار حلقوی آدنین (A) ، گوانین (G) ، سیتوزین (C) و تیمین (T) تشکیل شده است.

از این چهار باز دو باز آدنین و گوانین از بازهای پورینی و دو باز سیتوزین و تیمین از بازهای پیریمیدینی میباشند. به مجموعه قند و باز آلی نوکلئوزید گفته میشود. گروه فسفات میتواند به کربن3 و یا5 متصل شود. به مجموع نوکلئوزید و گروه فسفات متصل به آن نوکلئوتید میگویند. با توجه به اینکه یون فسفات میتواند هم به کربن 3 و هم به کربن5 متصل شود.

پس دو نوکلئوتید از طریق یک پیوند فسفودی استر بهم متصل میشوند. به این صورت که گروه هیدروکسیل یک نوکلئوتید با گروه فسفات نوکلئوتید دیگر واکنش داده و پیوند فسفودی استر را بوجود میآورد. از آنجایی که پیوند فسفودی استر ، کربنهای3 و5 دو قند مجاور را بهم متصل میکند، این پیوند را پیوند5-3 فسفودی استر نیز مینامند. یک زنجیره در اثر اتصال پشت سر هم تعدادی2-دزوکسی ریبونوکلئوتید بوسیله پیوندهای دزوکسی ریبونوکلئوتید تشکیل میشود.

تمامی نوکلئوتیدها در یک زنجیره پلی نوکلئوتیدی دارای جهت یکسان میباشند. به این صورت که نوکلئوتید انتهایی در یک سمت زنجیره دارای یک گروه5 آزاد و نوکلئوتید انتهایی در سمت دیگر زنجیره دارای یک گروه3 آزاد میباشد. بنابراین زنجیره پلی نوکلئوتیدی دارای جهت بوده و این جهت را به صورت5--->3 نشان میدهند. بنابراین اگر در نوکلئوتید ابتدایی کربن5 در بالای حلقه پنتوز و کربن3 در زیر آن باشد، در تمامی نوکلئوتیدهای بعدی زنجیره کربن 5 در بالای حلقه پنتوز جای خواهد داشت.
نتایج حاصل تا سال 1950
DNA
یک پلیمر رشتهای متشکل از واحدهای2- دزوکسی اسید ریبونوکلئیک میباشد که بوسیله پیوندهای فسفودی استر5-3 به هم متصل شدهاند.
DNA
حاوی چهار زیر واحد dc و dG و dT و dA میباشد.
مقادیر متوالی dT و dA با یکدیگر و dc و dG نیز با یکدیگر مساوی میباشند.مارپیچ دو رشتهای DNA
در سال 1953 در ساختمان سه بعدی DNA ، بوسیله واتسون و کریک کشف شد. واتسون و کریک با استفاده از مطالعات تفرق اشعه ایکس ، رشتههای DNA که بوسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدلها و استنباطهای مشخصی ، مدل فضایی خود را ارائه دادند و در سال 1962 واتسون و کریک و ویلکینز به خاطر اهمیت کشف ساختمان DNA به صورت مشترک جایزه نوبل دریافت کردند.

مدل پیشنهادی آنان چنین بود. DNA یک مارپیچ دو رشتهای است که رشتههای آن به دور یک محور مرکزی ، معمولا به صورت راست گرد پیچ میخورند. طبق مدل واتسون و کریک ، ستونهای قند - فسفات همانند نردههای پلکان به دو قسمت خارجی بازهای آلی پیچیده و به این ترتیب در معرض محیط آبکی داخل سلول هستند و بازهای آلی که خاصیت آبگریزی دارند، در داخل مارپیچ قرار میگیرند. هنگام تشکیل مارپیچ رشتهها به صورت موازی متقابل قرار میگیرند.

یعنی اگر جهت یک رشته3<--5 باشد، رشته دیگر 5<--3 خواهد بود. پیوندهای هیدروژنی بین آدنین از یک رشته با باز تیمین رشته مقابل و باز گوانین یک رشته با سیتوزین رشته مقابل بوجود میآیند. گر چه از نظر اندازه هر باز پورینی میتواند در مقابل یک باز پیریمیدین قرار بگیرد. ولی به دلیل وجود گروههای شیمیایی روی بازهای G و C و T و A پیوندهای هیدروژنی مناسب فقط بین C - G و T - A برقرار میشود و ایجاد پیوند بین T - G و C- A ممکن نیست.
واکنشهای توتومریزاسیون
اتم هیدروژن در بازهای آلی میتواند روی اتمهای نیتروژن و یا اکسیژن حلقه جابجا شود. این تغییر موقعیت هیدروژن روی حلقه باز را توتومریزاسیون میگویند. توتومریزاسیون در بازهای آدنین سیتوزین باعث تبدیل فرم آمینی به فرم ایمنی و در مورد بازهای تیمین و گوانین باعث تبدیل فرم کتونی به فرم انولی میشود.

در شرایط فیزیولوژیکی ثابت تعادل واکنش توتومریزاسیون بیشتر به سمت اشکال آمینی و کتونی میباشد. این حالت پایدار پروتونی ، الگوی تشکل پیوندهای هیدروژنی بین بازها را تعیین مینماید، بطوری که بازهای T و A با تشکیل دو پیوند هیدروژنی و بازهای G و C با سه پیوند هیدروژنی با هم جفت میشوند. C و A و همچنین T و G نمیتوانند با هم جفت شوند.

زیرا در این بازها اتمهای هیدروژن هر دو در یک موقعیت قرار دارند و امکان ایجاد پیوند هیدروژنی وجود ندارد. به دلیل اینکه در رشتههای DNA همواره باز A مقابل T و باز G مقابل C قرار دارد، این دو رشته را مکمل مینامند. بنابراین توالی موجود در یک رشته DNA ، توالی رشته مقابل را تعیین میکند. مکمل بودن دو رشته DNA ، اساس عمل همانند سازی DNA است

تغيير در ساختمان DNA

خود ممكن است به صورتهاي زير باشد:

الف) متيلاسيون DNA تشكيل هتروكروماتين : سلولهاي يوكاريوتي با متراكم كردن DNA، قادر به تنظيم منطقه وسيعي كه حاوي تعداد زيادي ژن است، ميباشند كه به اين عمل تشكيل هتروكروماتين گفته مي شود. با تشكيل هتروكروماتين، ممكن است تمام يك كروموزوم (در مورد كروموزوم X) و يا مناطقي از آن از دسترس ماشينرونويسي دور شوند. با رفع تراكم و تشكيل يوكروماتين تواليهاي فوق در دسترس سيستم رونويسي قرار ميگيرند. همانگونه كه گفته شد، تشكيل هتروكروماتين ممكن است در تمام طول يك كروموزوم و يا بخشي از آن صورت گيرد. طبق فرضيه ليون «يكي از كروموزومهاي X در تمامي سلولهاي زنان به شدت متراكم بوده و به صورت هتروكروماتين در آمده است به نحوي كه وارد رونويسي نميشود.

در اصطلاح به اين كروموزوم X غيرفعال، جسم بار گفته ميشود كه به صورت ساختمان كوچك و ويژهاي در مجاورت غشاي هسته سلولي ديده ميشود. ممكن است مناطق مختلف يك كروموزوم نيز با تشكيل هتروكروماتين خاموش شوند. بديهي است كه نواحي هتروكروماتين فوق از بافتي به بافت ديگر متفاوت است.

براي تشكيل هتروكروماتين احتمالاً عوامل متعددي دخالت دارند كه يك از اين عوامل متيله شدنبازهاست. متيلاسيون توسط آنزيم متيل ترانسفراز و با متيله كردن بازهاي خاص (توالي CG) باعث غيرفعال شدن DNA ميشود. الگوي متيلاسيون DNA در طي همانندسازي حفظ ميشود، در نتيجه هتروكروماتين غيرفعال در سلولهاي دختري نيز به همان صورت ميتواند باقي بماند.

ب) متيلاسيون و تغييرات ديگر در هيستون ها (Histon modification ): يكي از راههاي متراكم كردن DNA اتصال آن به هيستون ها و تشكيل نوكلئوزوم است. همانگونه كه قبلا گفته شد، هيستون ها با داشتن بار مثبت مي توانند به اسكلت DNA وصل شوند، در اين صورت اين اتصال الكترواستاتيك باعث تراكم DNA مي گردد. تغيير هيستون ها از طريق متيلاسيون، استيلاسيون و يا فسفريلاسيون باعث تغيير ساختار نوكلئوزومها مي شوند و در دسترس قرار گرفتن يا نگرفتن نواحي تنظيمي ژنها مي شوند. به اين نوع تغييرات «تغيير ساختار كروماتين» (Chromatin Remodeling) گفته ميشود كه توسط كمپلكسهاي آنزيمي به خصوصي انجام مي شوند.

ج) تزايد ژنها: وقتي به محصول ژني به شدت نياز باشد و افزايش بيان ژن فوق از طريق تنظيم رونويسي ممكن نباشد، يكي از راهكارها، افزايش تعداد نسخههاي ژن مذبور از طريق همانندسازي موضعي به دفعات متعدد است. به عنوان مثال در زندگي جنيني چون براي ساخت پروتئين، به مقدار زيادي ريبوزوم احتياج است و براي ساخت ريبوزوم بايد مقدار زيادي rRNA ساخته شود، بنابراين ژنهاي سازنده rRNA ، به طور موضعي تكثير (تزايد) مييابند( شكل 8). همچنين در هنگام شيمي درماني سرطان با متوتركسات، ملاحظه ميشود كه ژن مربوط به ساخت آنزيم متيلن ديهيدروفولات ردوكتاز تزايد مييابد و همين امر باعث مقاومت به دارو ميشود. براي درك علت تزايد آنزيم فوق به كتب مرجع مراجعه نماييد.

د) بازآرايي ژنها: ايمني مؤثر در مقابل انواع ميكروبها و عوامل بيگانه به انواع زيادي آنتيبادي نياز دارد تا بر عليه انواع مختلف آنتيژن عمل كنند. از طرف ديگر ژنهاي موجود در سلولهاي B،براي توليد انواع آنتيباديها كافي نيستند. براي حل اين مشكل، با استفاده از مكانيسم بازآرايي ژنها، انواع آنتيباديها توليد ميشوند. مبحث بازآرايي ژني در درس ايمونولوژي به صورت مفصل توضيح داده خواهد شد.

با انجام آزمايش DNA شهدا گمنام نميمانند

سالها از پايان جنگ گذشته، اما براي خانوادههاي مفقودان انتظار هنوز پايان نيافته است و حالا اين انتظار با خونشان عجين شده است. در طول اين سالها و طي عمليات تفحص، بيش از 50 هزار جسد شهيد از مناطق عملياتي پيدا شده كه حدود 10 درصد آنان بدون نام و نشان هستند و اگرچه در حال حاضر 800 حرم شهداي گمنام در كشور ايجاد شده، اما همچنان پيكر 7 ‌هزار رزمنده تاكنون مفقودالاثر مانده است.

در چنين شرايطي، پژوهشگران كشورمان همگام با برخي از پيشرفتهترين كشورهاي جهان به فناوري تعيين هويت مولكولي دست يافتهاند كه به كمك آن ميتوان تنها با يك قطره خون به انتظار پايان داد.

در طرحي گسترده، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس كشور با همكاري استادان دانشگاه امام حسين(ع)، دانشگاه علوم پزشكي بقيه` الله(عج) و ديگر متخصصان متعهد كشور، در مركز تحقيقات ژنتيك كوثر در تلاشند با انجام آزمايشهايDNA بر بقاياي شهداي گمنام، آنها را شناسايي كنند.

دكتر محمود تولايي ، رئيس پژوهشكده فناوريهاي نوين زيستي و عضو هيات علمي دانشگاه بقيه` الله`، از جوانب مختلف اين طرح ميگويد.

آقاي دكتر! چطور شد كه طرح شناسايي شهداي گمنام شكل گرفت و مطرح شد؟

دانش زيست فناوري يا علم دست ورزي ژن وكار با سلولهاي موجودات زنده، قابليتهاي زيادي را در اختيار دانشمندان قرار داده است. همانطور كه در عرصههاي بهداشت و سلامت، كشاورزي، انرژي، محيط زيست و... شاهد اين پيشرفتها هستيم. يكي از اين قابليتها استفاده از اين دانش براي خدمت به حقيقت، كشف جرم و كاهش آلام حادثه ديدگان است. تشخيص هويت ژنتيكي بخصوص از نيمهدوم دهه‌ 1990 در كشورهاي پيشرفته مورد توجه قرار گرفته و از سال 2000 ارتش آمريكا و معدودي از ارتشهاي كشورهاي پيشرفته براي كمك به تشخيص هويت نيروهايشان در مواقع اضطراري به تهيه بانك اطلاعات ژنتيكي نيروهاي «هاي ريسك» خود اقدام كردهاند.

با توجه به اهميت شناسايي شهداي گمنام با استفاده از استخوانها و بقاياي پيكرهاي مطهر به دست آمده توسط گروههاي تفحص، تحقيقات در اين حوزه از سال 82 آغاز و نسبت به ثبت اطلاعات ژنتيكي آنها نيز اقدام شده است.

پس در اين زمينه فاصله چنداني با دنيا نداريم.

با توجه به جديد بودن اين بحث در جهان، فاصله زيادي با كشورهاي پيشرو در اين زمينه نداريم و در واقع همگام با برخي از پيشرفتهترين كشورهاي جهان به فناوري موسوم به تعيين هويت مولكولي دست يافتهايم؛ البته اين كار در بررسي و مطالعه استخوانها خلاصه نميشود و از طرف ديگر، بانك اطلاعات گستردهاي از مشخصات ژنتيكي خانوادههاي شهداي مفقودالاثر در حال تهيه است كه اميدواريم بتوانيم با بررسي و تطبيق اطلاعات اين بانك با مشخصات ژنتيكي در حال جمعآوري از شهداي گمنام، كمك موثري به شناسايي هويت آنها و پايان انتظار خانوادههاي معظم اين شهدا بكنيم.

به كاربرد گسترده اين روش در شناسايي هويت اشاره كرديد. در كل براي چه افرادي اين كار بايد انجام شود؟

تاكنون براي گروهي از افراد كه در مشاغل پرخطر نظامي مشغول كارند، كارت هويت ژنتيك تهيه شده است. ما اين آمادگي را داريم كه براي افراد درخواست كننده ظرف مدت يك هفته و حتي كمتر با در اختيار داشتن نمونه خون، كارت ژنتيك تهيه كنيم تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرد. افرادي چون خلبانان، نيروهاي مسلح، ملوانان، خبرنگاران و افراد ديگري كه در صحنههاي پرخطر حضور مييابند، جزو گروههاي هدف به شمار ميروند و با اجراي كامل اين طرح و ايجاد بانك اطلاعات ژنتيكي، امكان تشخيص هويت افرادي كه در معرض سوانح و خطراتي چون سقوط هواپيما، آتشسوزي، انفجار، زلزله، سيل و... قرار دارند بسهولت فراهم ميشود، چرا كه با داشتن باركد ژنتيكي افراد در بانك ميتوان تا سالها بعد با استفاده از يك تار مو، يك قطره خون يا چند ميليمتر مربع از بافت بدن فرد كه پس از حوادث ناگوار در محل باقي ميماند، اطلاعات ژنتيكي وي را استخراج و هويت وي را شناسايي كرد.

كار اصلي شما در شناسايي شهدا در اين طرح چيست؟

ما با بهرهگيري از قطعه كوچكي از نمونه پيكر شهداي گمنام، يك بانك اطلاعاتي و از نمونه خانوادههاي مفقودان هم يك بانكDNA يا ژنتيكي تشكيل مي دهيم و با استفاده از دانش زيست فناوري، ارتباط بين بانك معلوم كه خانوادهها هستند و بانك مجهول كه پيكرها هستند را بررسي و به شناسايي مفقودان كمك ميكنيم.

چرا از شيوه شناساييDNA در اين طرح كمك گرفتيد؟

استفاده از شيوه مولكولي براي تعيين هويت، جديدترين و كماشتباهترين شيوهاي است كه از دهه 90 به بعد مورد توجه قرار گرفته است. بدن انسان از ميليونها سلول تشكيل شده است. همه اين سلولها بجز گلبولهاي قرمز هسته دارند كه كل اطلاعات ژنتيكي فرد درون اين هسته محفوظ است.

در واقع تمامي اطلاعات ژنتيكي ما روي كروموزمها هستند كه اين كروموزمها از 4 نوع باز آلي تشكيل شدهاند. توالي و ترادف بازهاي آلي، قسمتهاي كوتاه ژني تكرار شوندهاي را روي ژنوم انساني پديد ميآورند كه به آنها ماهوارههاي كوچك ميگويند. حدود 650 هزار ماهواره كوچك روي ژنوم انساني قابل شناسايي است، اما تحقيقات بينالمللي مشخص كرده حدود 20 تا 30 نقطه در شناسايي افراد داراي اهميت است وقتي ما در مطالعاتمان ژنها را از هسته سلول جدا ميكنيم، جزئيات حدود 10 نقطه را مورد مطالعه قرار ميدهيم كه در اين صورت احتمال خطا در اين روش كه به انگشتنگاريDNA موسوم است، به كمتر از يك در 500 ميليون (چيزي در حد صفر) ميرسد.

با بهرهگيري از قطعه كوچكي از نمونه پيكر شهداي گمنام، يك بانك اطلاعاتي و از نمونه خانوادههاي مفقودان هم يك بانك DNA تشكيل مي دهيم و با استفاده از دانش زيست فناوري ، به شناسايي مفقودان كمك ميكنيم.

از آنجا كه خصوصيات ژنتيكي فرد در تك تك سلولهايش وجود دارد، استفاده از اين شيوه به پژوهشگران امكان ميدهد با در اختيار داشتن يك قطعه مو، يك قطره خون، يك قطعه استخوان يا حتي آثار بزاق دهان يك فرد نسبت به شناسايي او اقدام كنند.

اين مساله اهميت بسزايي در شناسايي مجرمان، شناسايي اجساد غيرقابل شناسايي بر اثر حوادثي كه منجر به سوختگي و از بين رفتن خصوصيات ظاهري ميشوند و همچنين اثبات ابويت دارد.

بنابراين از اين روش به عنوان مطمئنترين شيوه احراز هويت در جهان استفاده ميشود.

روش جاري تنها طريق ممكن و مطمئن براي شناسايي نمونههاي مفقود شده با پيشرفتهترين روشهاي علمي موجود بوده و در حال حاضر براي شناسايي قربانيان حوادث مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. طبيعي است اين بررسي تنها براي مفقوداني قابل استفاده است كه پيش از دفن نمونهاي از شهيد برداشته شده و در آزمايشگاه در اختيار باشد. از طرفي چون در وهله اول، هر نمونه ناشناخته ميتواند شانس وابستگي به هر يك از مجموعه خانوادههاي شهداي مفقود را در سراسر كشور داشته باشد، بنابر اين لازم است 2 بانك ژني يكي از خون والدين شهداي مفقود يا گمنام و ديگري بانك ژني اجزاي به جا مانده از پيكر شهيد بزرگوار تهيه شود.

پس چون قبلا از شهيدان نمونه ژنتيكي نداشتهايم كه با مقايسه بتوان مطمئن شد، بانك خون خانوادهها هم نياز است؟

اطلاعات ژنتيكي يك فرد در عين آنكه يك تصوير منحصر بهفرد است 50 درصد با خصوصيات ژني پدر و 50 درصد با خصوصيات ژني مادرش شباهت دارد و مطالعات مولكولي اين امكان را فراهم ميآورد كه با در دست داشتن خصوصيات ژني يك فرد، پدر يا مادرش را از مجموعهاي از افراد در دست مطالعه مشخص كنيم.

مراحل اجرايي و روندي كه منجر به شناسايي از ميان اين همه استخوان ميشود، چيست؟

در آزمايشگاه از روشهاي علمي استاندارد فناوري زيستي نوين براي دستيابي بهDNA نمونههاي به دست آمده و تطبيق آن باDNA وابستگان پيكرها بهره گرفته ميشود.

عزيزان جستجوگر وايثارگر ما در جبهههاي نبرد حق عليه باطل امروز با جستجو ميان خاكها، شيارها و سنگرهاي باقيمانده از سالهاي دفاع مقدس، پيكر شهيدان را جستجو ميكنند و اين پيكرها همراه با يك كارت سبز يا شناسنامه به معراج شهدا تحويل داده ميشوند و سپس در اختيار ما قرار ميگيرند. ما در اين آزمايشگاه ضمن انجام بررسيهاي آنتروپومتري يا پيكرشناسي، از هر پيكر نمونههايي كه در اختيار است را در فرمهاي مخصوصي علامتگذاري ميكنيم. در اين فرمها اطلاعات مربوط وحتي جزييترين اجزايي كه همراه پيكر بوده مثل ساعت، انگشتر يا لباس خاص را ثبت ميكنيم و در نهايت يك قطعه كوچك در حد 5‌‌‌سانتيمتر از استخوان برميداريم؛ البته گاهي ممكن است فقط يك دندان را برداريم و با همان قطعه كوچك، فرآيندهاي بعدي كه تهيه پودر و استخراجDNA ‌‌ است در ديگر بخشهاي اين آزمايشگاه صورت ميگيرد.

نظرات  

 
0 #225 مقاله ای در مورد DNAJessika 1393-04-31 01:05
Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I've really
loved surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing in your rss feed and I hope you write once more
very soon!

My web blog - SBO
نقل قول
 
 
0 #224 مقاله ای در مورد DNAMichelle 1393-04-25 23:08
My brother recommended I may like this blog. He was totally
right. This publish actually made my day. You cann't consider simply how a lot time I had spent for this info!
Thank you!

Feel free to surf to my website :: delightfulrecor44.page.tl
نقل قول
 
 
0 #223 مقاله ای در مورد DNATherese 1393-04-25 13:56
Definitely, what a fantastic site and educative posts, I will bookmark your site.Best Regards!


Feel free to visit my web site; commissionchecklists.com
نقل قول
 
 
0 #222 مقاله ای در مورد DNAKassandra 1393-04-22 15:54
Pretty section of content. I just stumbled upon your site and
in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.


Here is my web blog keywordadvantageraw2.blogs.experienceproject.com
نقل قول
 
 
0 #221 مقاله ای در مورد DNAMinerva 1393-04-20 18:14
Usually I don't learn post on blogs, but I would
like to say that this write-up very compelled me to check out
and do it! Your writing style has been amazed
me. Thanks, quite great article.

Feel free to surf to my web page; affiliate marketing location
نقل قول
 
 
0 #220 مقاله ای در مورد DNAMargherita 1393-04-20 03:13
Wow! Thank you! I permanently wanted to write on my website something like that.
Can I implement a fragment of your post to my site?

Also visit my web blog: http://www.scribd.com/
نقل قول
 
 
0 #219 مقاله ای در مورد DNACliff 1393-04-18 21:56
Hi there, You've done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
I am sure they will be benefited from this web site.


Visit my site - honorablepyrami64.blog.com
نقل قول
 
 
0 #218 مقاله ای در مورد DNAFranchesca 1393-04-17 16:46
Excellent read, I just passed this onto a colleague
who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me
rephrase that: Thanks for lunch! "Procrastination is the thief of time." by Edward Young.


My webpage; viral lead app (Franchesca)
نقل قول
 
 
0 #217 مقاله ای در مورد DNALeonore 1393-04-16 22:58
Perfectly pent written content, thank you for entropy. "The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly." by Corra Harris.


Also visit my web site - 100% Profitable Keyword
List
نقل قول
 
 
0 #216 مقاله ای در مورد DNARolando 1393-04-16 13:24
Well I definitely enjoyed reading it. This tip
procured by you is very useful for correct planning.


Visit my homepage; quick ways to make money - Rolando -
نقل قول
 
 
0 #215 مقاله ای در مورد DNAAngelika 1393-04-14 09:04 نقل قول
 
 
0 #214 مقاله ای در مورد DNAFelipe 1393-04-14 07:36
hi!,I like your writing very so much! share we communicate more approximately your post on AOL?

I need a specialist in this house to unravel my problem.
Maybe that's you! Looking forward to look you.

Also visit my page affiliate programs members
نقل قول
 
 
0 #213 مقاله ای در مورد DNAAvis 1393-04-14 03:33
obviously like your website however you have to take a look
at the spelling on several of your posts. A number
of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the
reality however I'll certainly come back again.

Here is my web page - Most Efficient Keyword
Generation Tool- Keyword Advantage
نقل قول
 
 
0 #212 مقاله ای در مورد DNAMeredith 1393-04-13 12:43
Real nice style and fantastic subject material ,
very little else we want : D.

my page - https://www.facebook.com/keywordadvantagereviewed
نقل قول
 
 
0 #211 مقاله ای در مورد DNACharla 1393-04-13 11:15
Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great
written and include approximately all important infos.
Iˇ¦d like to peer extra posts like this .

Feel free to surf to my web blog: slideshare.net
نقل قول
 
 
0 #210 مقاله ای در مورد DNATammie 1393-04-11 14:51
We're a group of volunteers and starting a new
scheme in our community. Your web site provided us with
valuable information to work on. You have done an impressive job
and our whole community will be grateful to you.Review my web page; www.kiwibox.com
نقل قول
 
 
0 #209 مقاله ای در مورد DNALeah 1393-04-10 15:56
What's up, this weekend is fastidious for me, for the
reason that this moment i am reading this enormous educational piece of writing here at my house.


My homepage: facebook inloggen
نقل قول
 
 
0 #208 مقاله ای در مورد DNARefugia 1393-04-09 01:03
obviously like your web-site however you have to take a look at the spelling on several of your posts.
A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very
troublesome to inform the truth however I'll certainly come again again.

Feel free to visit my website wallinside.com
نقل قول
 
 
0 #207 مقاله ای در مورد DNAJustina 1393-04-08 11:06
Super-Duper site! I am loving it!! Will be back later
to read some more. I am taking your feeds also

Feel free to visit my web page http://quizilla.teennick.com/
نقل قول
 
 
0 #206 مقاله ای در مورد DNALan 1393-04-07 15:44
You are my inhalation, I possess few blogs and sometimes run out from
post :). "Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it." by E.
B. White.

my page: shutterfly.com
نقل قول
 
 
0 #205 مقاله ای در مورد DNABrigitte 1393-04-07 13:55
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your
website, how could i subscribe for a blog web site?
The account helped me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of
this your broadcast provided vivid clear idea

my blog; pokemon game
نقل قول
 
 
0 #204 مقاله ای در مورد DNAJulia 1393-04-04 02:47
Thank you for another great article. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.


Stop by my blog post; keywordsadvantagesreview4.deviantart.com
نقل قول
 
 
0 #203 مقاله ای در مورد DNAEstelle 1393-04-01 23:22
Hello There. I found your weblog the use of msn. This is a very well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
Thanks for the post. I'll certainly return.

My homepage: Home Page
نقل قول
 
 
0 #202 مقاله ای در مورد DNAVirgil 1393-03-31 23:54
Hey there! I've been following your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give
you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to say
keep up the good work!

Also visit my webpage - natural green cleanse ingredients
نقل قول
 
 
0 #201 مقاله ای در مورد DNANolan 1393-03-31 23:45
Great post. I am going through many of these
issues as well..

Feel free to visit my web-site; best
anti aging facial products
نقل قول
 
 
0 #200 مقاله ای در مورد DNAMarlon 1393-03-31 23:43
Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is an extremely neatly written article.
I will make sure to bookmark it and return to learn more of
your helpful info. Thanks for the post. I'll
certainly return.

My homepage stem cell face cream
نقل قول
 
 
0 #199 مقاله ای در مورد DNALouanne 1393-03-31 23:32
You could definitely see your expertise in the work
you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who
aren't afraid to mention how they believe. At all times follow
your heart.

Here is my web page - reviews on testosterone boosters
نقل قول
 
 
0 #198 مقاله ای در مورد DNANeal 1393-03-31 23:13
I like what you guys are up too. Such clever work and coverage!
Keep up the amazing works guys I've added you
guys to our blogroll.

my homepage lose 10 pounds fast easy
نقل قول
 
 
0 #197 مقاله ای در مورد DNAJamila 1393-03-31 23:13
Spot on with this write-up, I absolutely feel this website needs a lot more attention. I'll probably be returning to see more, thanks for the information!

my web blog :: Safer Colon
نقل قول
 
 
0 #196 مقاله ای در مورد DNASoon 1393-03-31 23:09
I feel that is among the most important info for me.
And i'm satisfied studying your article. However wanna commentary on few normal things, The website style is great, the articles is in reality great
: D. Good task, cheers

Here is my website - crash diet (http://dev.pawndemic.com)
نقل قول
 
 
0 #195 مقاله ای در مورد DNAErin 1393-03-31 23:09
It's going to be ending of mine day, however before ending I am reading this
wonderful article to increase my experience.


Take a look at my blog ... Garcinia Cambogia Slim Fast (http://www.munchies.it)
نقل قول
 
 
0 #194 مقاله ای در مورد DNAHai 1393-03-31 23:02
I constantly spent my half an hour to read this website's posts every
day along with a mug of coffee.

Feel free to surf to my webpage ... Musclerevxreview.com
نقل قول
 
 
0 #193 مقاله ای در مورد DNAJohnny 1393-03-31 23:01
Hi to all, it's genuinely a good for me to go to see this web site,
it consists of important Information.

My web page: shiseido
skin care
نقل قول
 
 
0 #192 مقاله ای در مورد DNASammy 1393-03-31 22:59
This post will assist the internet people for setting up new weblog or even a weblog
from start to end.

Visit my blog post :: best
antiwrinkle cream
نقل قول
 
 
0 #191 مقاله ای در مورد DNALorri 1393-03-31 22:58
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites
really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later.
Cheers

Visit my web-site ... lose 10 pounds fast
نقل قول
 
 
0 #190 مقاله ای در مورد DNAFallon 1393-03-31 22:44
bookmarked!!, I really like your web site!

Here is my homepage; Garcinia cambogia review
نقل قول
 
 
0 #189 مقاله ای در مورد DNAShannan 1393-03-31 22:42
Asking questions are actually nice thing if you are not understanding something fully, but this article offers good understanding yet.


My web blog ... exercise plans for women
نقل قول
 
 
0 #188 مقاله ای در مورد DNAAlvin 1393-03-31 22:36
Hello there! Do you know if they make any plugins to
assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not
seeing very good results. If you know of any please share.
Thanks!

Here is my blog - Pure Capsicum
Plus Supplement
نقل قول
 
 
0 #187 مقاله ای در مورد DNAKandace 1393-03-31 22:33
Howdy! I'm at work browsing your blog from my new
iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward
to all your posts! Carry on the outstanding work!

My page; Http://Miraclegarcinias.Net
نقل قول
 
 
0 #186 مقاله ای در مورد DNASang 1393-03-31 22:24
This is really interesting, You are a very skilled
blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking
more of your fantastic post. Also, I've shared your web site in my social
networks!

my web-site ... xt genix testosterone booster
نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر